Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020

OGŁOSZENIE

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na inspektora nadzoru przy realizacji projektu zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”. Zakres pracy inspektora obejmuje: nadzór inwestorski i rozliczenie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych przy w/w zadaniu.

Dokumentacja projektowa w ramach w/w zadania inwestycyjnego obejmuje:

 1. docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 2. uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 3. docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 4. wymiana okien i drzwi oraz luksferów;
 5. wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 6. wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 7. uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 8. wymiana instalacji odgromowej;
 9. wymiana rynien i rur spustowych;
 10. wymiana wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem ciepła;
 11. wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 12. modernizacja instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 13. budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE”- paneli fotowoltaicznych.

Termin realizacji zamówienia: Listopad 2016 – Wrzesień 2017

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w: Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 24, pokój nr 16 do dnia 26.09.2016 r. do godz. 14:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016 r. o godz. 14:30

Informacje dotyczące niniejszego ogłoszenia można uzyskać u p. Jana Czecha tel.665 019 273; e-mail: janczech51@wp.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1: zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2: oferta
Załącznik nr 3: wzór umowy

Data publikacji ogłoszenia: 19.09.2016